Vrei să fii arheolog? Analist politic? Expert în relații internaționale? Hai la Facultatea de Istorie și Științe Politice de la „Ovidius“!

info-sud-est-afis-istorieÎn cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice, admiterea la programele de licenţă (Istorie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene) şi masterat (Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie, Antropologie şi Istorie Europeană), evaluarea competențelor cognitive se realizează prin eseu motivațional, notat cu Admis/Respins și media examenului de bacalaureat/disertație. Eseul motivațional este evaluat de o comisie proprie a FISP, după închiderea sistemului de înscriere on-line și înainte de afișarea primei liste cu candidații declarați admiși.

Criteriile de departajare la programele de licenţă sunt următoarele:
-Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
-Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat

Criterii de departajare la programele de masterat:
-Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă
-Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă

Calendar

Înscrierile se vor desfășura în perioadele 18-27 iulie și 5-16 septembrie 2015.

Înmatriculările se vor efectua în perioada 28 iulie-05 august și 16-26 septembrie.

Având în vedere că înscrierea candidaților se realizează on-line, ora finală de transmitere a aplicațiilor și de încărcare a documentelor este ora 17,00 a ultimei zile din fiecare perioadă de înscriere (27 iulie, respectiv 16 septembrie).

Detalii referitoare la admitere, inclusiv perioadele de înmatriculare vor fi anunțate pe site-ul facultății: www.isp.univ-ovidius.ro, pe pagina de Facebook a FISP (Facultatea de Istorie și Științe Politice-FISP Oficial) precum și la avizierele FISP, de la Campus, Corp A, Aleea Universității Nr.1, Constanța

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

Pentru cetăţenii români:
1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. actul de identitate în copie simplă;
4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;
6. foaia matricolă în original/copie legalizată;
7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.
8. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
•recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
•copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
•declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
•cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

Procedura privind înmatricularea și ocuparea locurilor

1. Ordinea pe lista cu rezultate se face în funcție de media obținută și de opțiunea candidatului. În situația în care un candidat solicită ca prima opțiune să fie “cu taxă” el va ocupa primul loc “cu taxă” disponibil, indiferent de media avută. De asemenea el va putea ocupa un loc “fără taxă”, cu prioritate, în situația în care acestea rămân neocupate după prima listă.
2. În termen de 48 de ore candidații declarați admiși au obligația de a se înmatricula sau, după caz, de a-și retrage dosarul, în situația în care au fost admiși la o altă specializare. Candidații care nu s-au înmatriculat la expirarea acestui termen și nu au retras nici dosarul vor fi automat eliminați de pe următoarea listă, care se va afișa la expirarea termenului de 48 de ore.
3. Candidații declarați admiși la forma “cu taxa” vor putea trece la forma “fără taxă”, pe lista de admitere care se va întocmi la sfârșitul celor 48 de ore, dacă la prima categorie nu au fost ocupate locurile, în ordinea opțiunilor și mediilor, doar dacă au îndeplinit integral procedura de înmatriculare la forma“cu taxa” . În această situație se va depune o cerere de rambursare a celor 40% care va fi avizată de Decan și de Rector iar banii vor fi ridicați de la Serviciul Contabilitate. De asemenea, candidații aflați îna ceastă situație vor trebui să completeze și să semneze noi contracte, conform noului statut obținut. Secretariatul F.I.S.P. va notifica fiecăre candidat aflat în această situație iar acesta va trebui să se prezinte pentru modificările de rigoare la termenele stabilite de conducerea F.I.S.P.
4. Ce-a de-a doua listă poate include la categoria “admis”, în ordinea mediilor, candidați respinși la prima listă intermediară, cu condiția ca aceștia să nu își fi retras dosarul, urmând ca și aceștia să efectueze procedura de înmatriculare prevăzută la punctul 6.
5. Candidații care se înmatriculează au obligația de a achita o taxă de înmatriculare, 40% din taxa de școlarizare anuală și de a aduce actele în original, dacă acestea nu se află la dosar, în același termen de 48 de ore
6. La momentul înmatriculării candidați declarați admiși completează și semnează un contract în două exemplare care atestă calitatea de student al F.I.S.P.
7. Dacă la prima sesiune, din iulie, rămân locuri neocupate, ele se vor scoate la concurs la sesiunea din septembrie, procedura de înscriere și înmatriculare rămânând aceeași.

II. MASTERAT

1. Înscrierea la programele de masterat se face atât în luna iulie cât și în luna septembrie. Întocmirea listelor intermediare și finale se realizează după cea de-a doua perioadă de înscriere, din luna septembrie.
2. Candidații la programele de masterat se pot înscrie la ambele programe, cu un singur dosar. Fișa de înscriere va consemna ordinea preferințelor candidaților, urmând ca, în urma afișării listelor, candidatul declarat admis să opteze pentru masteratul la care dorește să se înmatriculeze. Nu este permisă urmarea a două masterate pe loc “fără taxă”.
3. În caz de egalitate între medii se iau în calcul criteriile de departajare, așa cum sunt prevăzute în Metodologia proprie a F. I. S. P.

Ne bucurăm că ne citești!

Dacă vrei să ne și susții: