„Proiectează-ți cariera!”, la Universitatea „Ovidius”

Viitorii ingineri, faţă în faţă cu angajatorii

info-sud-est-ingineriÎn perioada 6 mai 2014 – 30 septembrie 2014, Universitatea „Ovi-dius” din Constanţa, prin Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au implementat proiectul „Proiectează-ţi cariera!” cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea tranziţiei studenţilor din Regiunea Sud Est spre piaţa forţei de muncă, facilitând integrarea lor în societatea românească în calitate de membri productivi ai acesteia. Prin consiliere directă, personalizată şi prin pregătire practică, proiectul oferă membrilor grupului ţintă competenţe profesio-nale şi informaţii concrete despre aşteptările angajat-angajator, despre cadrul legal şi economic la care să se raporteze, elemente de autoevaluare continuă pe piaţa muncii, crescându-le adaptabilitatea la cerinţele unui loc de muncă, flexibilitatea şi dinamismul pe o piaţă a muncii foarte volatilă în această perioadă de criză.

În scopul realizării obiectivului general al proiectului, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prin Fa-cultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, a derulat următoarele acţiuni:
-informarea a 133 de studenţi şi selectarea în grupul ţintă al proiectului a unui număr de 78 de studenţi, această acţiune fiind deschisă către toţi studenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, anul III de studii, de la specializările: Sisteme şi Echipamente Navale, Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, Autovehicule Rutiere, Utilaje şi Instalaţii Portuare, Ingineria Sudării şi Energetică Industrială.
-consilierea de grup şi orientarea profesională a fost realizată în această perioadă pentru 68 de studenţi, aceştia fiind consiliaţi pentru dezvoltarea unei cariere şi conştientizarea asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în calitate de angajaţi. Studenţii au fost îndrumaţi pentru alegerea unui loc de muncă în concordanţă cu propriile aspiraţii, dar şi cu nivelul de pregătire.
-au fost constituite parteneriate consolidate universitate-angajator, care vor conduce la permanentizarea colaborării dintre universităţi şi angajatori, multiplicând rezultatele proiectului pe termen lung (peste 5 ani), cu un impact direct pozitiv asupra tranziţiei de la şcoală către viaţa activă pentru un numar cât mai mare de studenţi. S-au creat parteneriate între mediul universitar şi cel de afaceri cu: Oil Terminal, Euro Vial Lighting, Convex, Şantierul Naval Constanţa, CERONAV, AutoComo, în vederea dezvoltării unei pieţe moderne a muncii, flexibile, corelând curriculumul universitar cu nevoia practică a angajatorilor.

Parteneriate cu Oil Terminal, Șantierul Naval Constanța, CERONAV și Euro Vial Lighting

Prin înzestrarea tinerilor cu abilităţi şi cunoştinţe practice, specifice domeniului în care au fost pregătiţi în facultate, proiectul creşte competitivitatea pe piaţa muncii. Astfel, costurile de training pe care un angajator le face de obicei cu un nou angajat vor fi reduse semnificativ. În acest mod, angajatorii vor fi interesaţi să angajeze astfel de tineri, pe baza principiului „productivitate maximă cu costuri minime”. Parteneriatele încheiate între universităţi şi intreprinderi asigură premisele armonizării educării formale cu solicitările pieţei de muncă.

Pe termen lung, proiectul va ge-nera următoarele efecte: competenţele superioare dobândite de membrii grupului ţintă vor conduce la creşterea valorii pe piaţa de muncă, facilitâd angajarea; universităţile vor răspunde mai bine solicitărilor pieţei de muncă, iar curriculumul va deveni mai relevant în raport cu nevoile angajatorilor; integrarea pe piaţa muncii a viitoarelor generaţii de absolvenţi se va realiza mai facil, ca urmare a creşterii gradului de armonizare dintre şcoală şi piaţa de muncă; productivitatea şi eficienţa intreprinderilor care vor angrena studenţii implicaţi în proiect va creşte.

Totodată, proiectul „Proiectează-ţi cariera” contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor generale POSDRU – „Dezvoltarea capitalului uman şi creşerea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă”. Astfel, proiectul vine în întâmpinarea uneia dintre pro-blemele principale ale pieţei de muncă – diferenţa dintre cunoştinţele dobâdinte în sistemul de învăţământ şi cerinţele angajatorilor, care afectează pe de o parte tinerii absolvenţi de studii superioare şi pe de altă parte angajatorii, grevaţi de costurile superioare necesare integrării şi pregătirii noilor angajaţi în acord cu necesităţile unui climat de muncă dinamic, bazat pe spiritul de competitivitate şi concurenţă.

Ne bucurăm că ne citești!

Dacă vrei să ne și susții: